Espruino WiFi setup.

var wifi = require("Wifi");
 
var WiFidata= { ssid:"XXXXXXXXXXX", key:"XXXXXXXXXX" };
var wifiConnection ;

function showIP(){
 console.log( "Got IP: " + wifiConnection.ip );
}

function onInit() {
 console.log("connecting to WiFi network '" + WiFidata.ssid +'"');
 wifi.connect(WiFidata.ssid, { password:WiFidata.key }, function(err){
 wifiConnection = wifi.getIP( showIP );
 });
}