Bestand naar C, C++ variable converten.

Om een bestand als variable in C of C++ te gebruiken kun je de tool xxd gebruiken.
xxd is standaard aanwezig op de meeste linux Mint machines.

cellie@cellie-Mint-64 ~ $ echo Hello World\! > temp
cellie@cellie-Mint-64 ~ $ xxd -i temp
unsigned char temp[] = {
0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x20, 0x57, 0x6f, 0x72, 0x6c, 0x64, 0x21,
0x0a
};
unsigned int temp_len = 13;

Om de variable niet in RAM maar in ROM terecht te laten komen verander je de code als volgt:

const char temp[] = {
0x48, 0x65, 0x6c, 0x6c, 0x6f, 0x20, 0x57, 0x6f, 0x72, 0x6c, 0x64, 0x21,
0x0a
};
const int temp_len = 13;

De link:

Natuurlijk niet zelf bedacht maar gevonden op stackoverflow.

ESP8266 – .softAP() en .softAPConfig in Arduino IDE

De config komt na de init. Dus:

WiFi.softAPConfig( myIPAdress, myGateway, mySubnet );
WiFi.softAP( "myAP" );

is fout en

WiFi.softAP( "myAP" );
WiFi.softAPConfig( myIPAdress, myGateway, mySubnet );

is goed.

Same goes for WiFi.config() en WiFi.begin().
Eerst de init dan de config.
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/128#issuecomment-96787709

Plasmabol ESP8266 PWM frequentie.

byte outputPin = D4;
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
//todo: make a blacklist of misbehaving frequecies
long newFreq = random( 9, 20 );
long newDuration = random( 2048 );
long newDutyCycle = random( 6, 6 + PWMRANGE / 2 ) ;

analogWrite( outputPin, newDutyCycle );
analogWriteFreq( newFreq );
Serial.println( "duty: " + (String)newDutyCycle + " freq: " + (String)newFreq );
delay( newDuration );
}

ESP8266 – Gebufferd binair SPIFFS lezen. #2

270 KB/s.

De int bufferSize = 1460 is cruciaal, dit is nl de TCP hw buffer size.


void fileSend(String fileName) {
 if ( !SPIFFS.begin() ) {
  Serial.println("Fatal error: no SPIFFS disk present!");
  analogWrite(redLED, PWMRANGE);   
  while (true) {}  //wait forever
 }
 File thisFile = SPIFFS.open(fileName, "r");
 if (!thisFile) {
  webClient.print("HTTP/1.1 404 Not found\r\n\r\n");
  webClient.print("ERROR 404 - '" + fileName + "' was not found.");
  return;
 }
 //check the file's extention and tailor the header for that
 String httpHeader = "HTTP/1.1 200 \r\nContent-Type: text/plain\r\n";
 
 if ( fileName.substring( fileName.length() - 4 ) == ".css" ) {
  httpHeader = "HTTP/1.1 200 \r\nContent-Type: text/css\r\n";
 }

 if ( fileName.substring( fileName.length() - 4 ) == ".htm" || 
    fileName.substring( fileName.length() - 4 ) == ".php" ) {
  httpHeader = "HTTP/1.1 200 \r\nContent-Type: text/html\r\n";
 }
 
 httpHeader += "Content-Length: " + (String)thisFile.size() + "\r\n\r\n" ;
 webClient.print(httpHeader);

 int bufferSize = 1460;
 char rwBuffer[bufferSize];
 while ( thisFile.available() > bufferSize ) {
  thisFile.readBytes(rwBuffer,bufferSize); 
  webClient.write(rwBuffer, bufferSize);
 }
 //send last chunk
 bufferSize = thisFile.available();
 thisFile.readBytes(rwBuffer,bufferSize); 
 webClient.write(rwBuffer, bufferSize);
 thisFile.close();
}//done

ESP8266 – Gebufferd binair SPIFFS lezen.

Deze routine word gebruikt in de Aquacontroller.
Haalt ongeveer 14kB/s. Maar kan wel 1.3MB grote bestanden aan.

void fileSend(String fileName) {
 SPIFFS.begin();
 File thisFile = SPIFFS.open(fileName, "r");
 if (!thisFile) {
  webClient.println("HTTP/1.1 404 Not found\r\n");
  webClient.println("ERROR 404 - '" + fileName + "' was not found.");
  return;
 }
 //check the file's extention and tailor the header for that
 String httpHeader;
 if ( fileName.substring( fileName.length() - 4 ) == ".css" ) {
  httpHeader = "HTTP/1.1 200 \r\nContent-Type: text/css\r\n";
 } 
 else {
  httpHeader = "HTTP/1.1 200 \r\nContent-Type: text/html\r\n";
 }
 httpHeader += "Content-Length: " + (String)thisFile.size() + "\r\n" ;
 webClient.println(httpHeader);

 int bufferSize = 512;
 char rwBuffer[bufferSize];
 while ( thisFile.available() > bufferSize ) {
  for ( int bufferPos = 0; bufferPos < bufferSize; bufferPos++ ) {
   rwBuffer[bufferPos] = thisFile.read();
  }
  webClient.write(rwBuffer, bufferSize);
 }
 //send last chunk
 int leftOver = thisFile.available();
 for ( int bufferPos = 0; bufferPos < leftOver; bufferPos++ ) {
  rwBuffer[bufferPos] = thisFile.read();
 }
 webClient.write(rwBuffer, leftOver);
 thisFile.close();
}

FLOATs in Arduino.

Zijn een echte pita. sprintf werkt niet. Maar er gloort een sprankje hoop aan de horizon.
dtostrf() is de manier om floats te formatten op een Arduino.

dtostrf(floatvar, totaleStringLen, cijfersachterdekomma, charbuf);

EDIT 23-1-2016: Ook dtostrf() is een vrouwelijke hond in de omgang.
Bovenstaand advies negeren!